HW FH 06
BACK TO HEAVY WEIGHT

Pure Innovation

Kin'ter Plant-based Snack ผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบจากถั่วเน่า อุดมไปด้วยกรดอะมิโนจำเป็น และใยอาหารสูง


การยกระดับวัตถุดิบอาหารพื้นถิ่น (ถั่วเน่า) ของไทย ด้วยกระบวนการแปรรูปทางวิทยาศาสตร์การอาหารได้เป็นขนมอบกรอบที่มีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วน เสริมใยอาหาร เเละโซเดียมต่ำ เพื่อรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้ตอบโจทย์รูปแบบการดำเนินชีวิต (Life style) ของผู้บริโภคในปัจจุบัน

ทีม Pure Innovation
Pure Chemicals Co., Ltd.
1. ศักวัตก์ พงษ์เภตรารัตน์
2. จุฑาวุฒิ อุชุปัจ
3. วิไลลักษณ์ ชยประเสริฐ
4. เมธินี สิงจอน
5. สุณิชา ชัยวัง

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์

Contact Us:
Tel: +66 2377 1499 Ext. 42-45
E-Mail: Juthawut@purechemicals.com
Website: www.purechemicals.comPure Innovation
Pure Chemicals Co., Ltd.

Pure Innovation

Kin'ter Plant-based Snack ผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบจากถั่วเน่า อุดมไปด้วยกรดอะมิโนจำเป็น และใยอาหารสูง

HEAVY WEIGHT
FOOD HERITAGE
INNOVATION
04
TEAM

Pure Innovation

Pure Chemicals Co., Ltd.