FLY WEIGHT / FW FL 08
ชื่อทีม ฮุยคังไก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน
ชื่อแนวคิด
ฮุยคังไก ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวโปรตีนสูงจากปลากดคังและสาหร่ายไก
BACK