AGENDA : 19 NOVEMBER 2021
09:30 – 09.45
พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และ สื่อมวลชน
แจ้งกำหนดการ และ แนะนำวิธีการเยี่ยมชมงานในรูปแบบ Virtual
09:45 – 09.50
กล่าวเปิดงานโดย ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์
รองผู้อํานวยการ สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้อํานวยการ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
09:50 – 09.55
Presentation: Journey ของผู้เข้าแข่งขันในโครงการฯ
09:55 – 10.15
พิธีกรแนะนำทีมผู้เข้าแข่งขัน และผู้สนับสนุน
10:15 – 10.35
กิจกรรมจากผู้สนับสนุน บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด ในเครือ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
10:35 – 12.00
พิธีกรแนะนำกรรมการ
การแข่งขันของรุ่น Fly Weight หัวข้อ Food Heritage Innovation 6 ทีม
12.00 – 13.30
พักกลางวัน
13.30 – 13.40
กิจกรรมจากผู้สนับสนุน บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จํากัด
13.40 – 13.50
กิจกรรมจากผู้สนับสนุน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
13.50 – 16:00
การแข่งขันของรุ่น Fly Weight หัวข้อ Future Lifestyle Food Innovation 8 ทีม
16.00 – 16.30
Innovation Talk “นวัตกรรมอาหารอนาคต”
โดย คุณพัทน์ ภัทรนุธาพร นักนวัตกรรม และ นักศึกษาปริญญาเอกที่ MIT Media Lab
16.30
จบงานวันที่ 1